سوشی سبزیجات

محتویات:
کالیفرنیا رول با برنج قهوه ای