مجموعه تندوری

محتویات:
 نان ، ماست ، خورش کاری ، پلو شالیزار همراه با نوشیدنی و چای ودائی