پیراشکی فلافل

محتویات:

با گزینه تنوری یا سرخ شده