خورش مخصوص کاری

محتویات:
 سبزیجات با سس مخصوص ماست