خورش چینی

محتویات:
چابسویی سبزیجات با پنیر توفو و سس سویا