پلو مزرعه سبزیجات

محتویات:
برنج قهوه ای و ترکیبی از سبزیجات تازه فصل