مجموعه ویژه شادابی

محتویات:
سوپ ، بورانی ، سالاد ، پلوی سبوس دار ، خورش روز ، لقمه ، دسر و نوشیندنی