ساندویچ برگر گریل

محتویات:
ساندویچ برگر گریل همراه با سیب زمینی سرخ شده